Спайс
Рассказала про своё положение следующим:
Vasileva Galina Mihalovna
Kondratyeva Vera Vasilvna
Budinskaya Olga Alekseevna
Korbut Natalya Vladimirovna
Nabasova Irina Valeryanovna
Кто то из них сплетник